Instrukcja obsługi BIP

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje ogólne

 1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie zakładki strony www podmiotu – Szkoły.
 2. W zakładce strony podmiotowej Szkoły zamieszcza się informacje w zakresie określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wyszukiwanie informacji w BIP Nawigację po BIP umożliwia menu przedmiotowe, wyszukiwarka oraz linki Dostęp do informacji uzyskujemy poprzez: – wybranie odpowiedniego działu przy pomocy menu przedmiotowego umieszczonego w zakładce strony www pod nazwą BIP. Każdy dział stanowi oddzielne hiperłącze. – wpisanie poszukiwanego słowa kluczowego lub całej frazy w polu wyszukiwarki i kliknięcie przycisku ekranowego “Szukaj” lub klawisza “Enter”. – aktywowanie linku w treści danego działu poprzez kliknięcie w podkreślony i podświetlony na niebiesko fragmenty tekstu.

Udostępnianie informacji publicznej

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Szkoła na bieżąco udostępnia informacje poprzez: 1) pisemne i ustne wyjaśnienia; 2) wgląd do dokumentów; 3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym; 4) serwis internetowy; 5) dziennik elektroniczny 6) Biuletyn Informacji Publicznej;
 3. Udzielanie informacji publicznej, która nie może być udostępniona niezwłocznie i nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, dokonywane jest w formie pisemnej i wymaga złożenia przez żądającego informacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Żądający udostępnienia informacji publicznej może złożyć wniosek korzystając z następującego wzoru:
 4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, należy w tym terminie poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 1. Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom:
 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej.
 1. Dostęp do informacji jest bezpłatny jednak jeżeli w związku z udostępnieniem informacji należy ponieść dodatkowe koszty wynikające ze wskazanego we wniosku sposobu udostępnienia lub konieczności przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy o wysokości opłaty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wnioskodawca może w tym terminie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofać wniosek. Opłata kalkulowana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
 1. Przedstawicielom środków masowego przekazu informacji publicznej dotyczącej Szkoły udzielają:
 • Dyrektor Szkoły;
 • pracownicy uprawnieni na podstawie zakresu czynności do kontaktów z mediami.
 1. Pracownicy niewymienieni wyżej udzielają informacji publicznej przedstawicielom środków masowego przekazu wyłącznie na polecenie Dyrektora Szkoły.

 

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: