Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3.bierun.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Justyna Pociennik, j.pociennik@sp3.bierun.pl

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 216 29 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z prośbą zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można również wymagać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Prośba powinna zawierać:
1. Dane osoby zgłaszającej problem z dostępnością,
2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub jaki jej element chodzi,
3. Sposób kontaktu z osoba zainteresowaną
4. Sposób przedstawienia informacji, w przypadku potrzeby otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Podmiot publiczny powinien zrealizować prośbę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje zainteresowanego o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Węglowej 11
43-155 Bieruń
tel: 32 216 29 70 wew. 12

Do budynku prowadzi kilka wejść. Żadne nie jest dostępne z poziomu terenu i nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób poruszających się na wózkach przy bocznym wejściu do szkoły (od strony placu zabaw, z prawej strony wejścia głównego) zastosowano pochylnię. Wejście jest zadaszone i bez progowe. Drzwi szerokie, lekkie, łatwe w otwieraniu. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Swobodę poruszania umożliwiają szerokie korytarze i bez progowe wejścia do poszczególnych pomieszczeń. Na parterze budynku znajdują się: szatnie, sekretariat szkoły, gabinet psychologa, pedagoga, logopedy, pokój pielęgniarki, sala doświadczania świata, sala terapii integracyjnej, sale sportowe, jadalnia i sale lekcyjne. Na co dzień brak komunikacji pionowej umożliwiającej dostęp na piętro, jednak w przypadku wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby istnieje możliwość skorzystania z schodoazu. Na parterze znajdują się dwie toalety dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do placówki mają możliwość wstępu osoby z psem asystującym. Szkoła nie posiada wyznaczonych dla niepełnosprawnych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu oddalonym około 300 metrów od budynku szkoły.

Budynek przy ul. Warszawskiej 294
43-155 Bieruń
tel: 32 216 21 38 wew. 31

Do budynku prowadzi kilka wejść. Jedno jest dostępne z poziomu chodnika. Żadne wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia do szkoły nie są zadaszone. Drzwi prowadzące do szkoły są szerokie, łatwe w otwieraniu. Schodołaz umożliwia komunikację pionową. W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do szkoły mają możliwość wstępu osoby z psem asystującym. Przed szkołą zlokalizowany jest duży parking, ale nie posiada wyznaczonych dla niepełnosprawnych miejsc parkingowych.

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: